-20% na WSZYSTKIE BADANIA I PAKIETY BADAŃ z kodem: 24BADPAK Sprawdź
Strona główna > Ochrona danych osobowych
Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Grupa ALAB

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO, informujemy że, Administratorami Pani/Pana danych osobowych są niżej wymienione Spółki łącznie określane mianem „Grupy ALAB” lub „Współadministratorów”.

1.    ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-793 Warszawa, KRS: 0000040890
2.    BCAM Sp. z o.o., ul. Grochowa 2A, 15-423 Białystok, KRS: 0000736376
3.    ALAB PLUS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-793 Warszawa, KRS: 0000278975
4.    LABORATORIA MEDYCZNE BRUSS GRUPA ALAB Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia, KRS: 0000078816
5.    ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-793 Warszawa, KRS: 0000179493
6.    ALAB Inwestycje Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-793 Warszawa, KRS: 0000646157
7.    ALAB-MED Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-793 Warszawa, KRS: 0000582745
8.    NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE "NOWO-LAB" Sp. z o.o., Aleja Kompozytorów Polskich 8, 20-848 Lublin, KRS: 0000401910
9.    FABRYKA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH I MEDYCZNYCH POLON-POZNAŃ Sp. z o.o., ul. Bułgarska 63/65, 60-320 Poznań, KRS: 0000279201
10.    ZDUNOMED Sp. z o.o., ul. Energetyków 2, 70-656 Szczecin, KRS: 0000237518
11.    ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH "PRIMA" Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 84/86 , 02-018 Warszawa, KRS: 0000411727
12.    A-PAT Sp. z o.o. ul. Długa 4/28-29, 61-848 Poznań, KRS: 0000603403

 

W ramach wzajemnej umowy o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności zostało uzgodnione, iż:

1.    za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny), jest odpowiedzialny każdy Współadministrator indywidualnie.
2.    Za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana  przysługujących praw jest odpowiedzialny każdy Współadministrator indywidualnie.
3.    Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec każdego z ww. Współadministratorów, Pani/Pana żądania zostaną przekazane do właściwego podmiotu z Grupy ALAB.
4.    Za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny każdy Współadministrator indywidualnie.
5.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@alab.com.pl.
6.    Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności medycznej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług diagnostycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z poniżej opisanych celów:
 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych osobowych

Zakres współadministrowania

Proces pobierania danych od pacjentów

Art. 6 ust. 1 lit.   b, c i d RODO tj., przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów.

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Za pobieranie danych od pacjentów za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji: Internet - odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o. Za pobieranie próbek materiału podlegającego badaniu,  przypisywanie pobranych próbek do pacjentów, przekazywanie próbek do procesu transportu odpowiadają pozostałe spółki pobierające materiał do badań. Z procesu wyłączona jest ZPS PRIMA Sp. z o.o., POLON Sp. z o.o. oraz ALAB Inwestycje Sp. z o.o.

Proces obsługi klienta

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę.

Za przyjmowanie zgłoszeń kierowanych przez pacjentów i osób trzecich oraz dystrybucję wiadomości do właściwych jednostek organizacyjnych odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o. z wyłączeniem zgłoszeń kierowanych do ZPS PRIMA Sp. z o.o. ALAB Inwestycje Sp. z o.o. oraz POLON Sp. z o.o. Za udzielanie informacji osobom zainteresowanym w punktach pobrań odpowiadają pozostałe spółki prowadzące stacjonarną obsługę pacjenta.

Proces badań laboratoryjnych

Art. 6 ust. 1 lit. b, c i d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów a także Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami Ustawy o prawach pacjenta.

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Za przyjęcie materiału wraz z dokumentacją z procesu transportu, przeprowadzanie zleconych badań materiału, korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, sporządzanie wyników badań i wprowadzanie ich do systemu informatycznego, przekazanie badanego materiału do utylizacji oraz przekazanie dokumentacji do archiwizacji odpowiadają poszczególne spółki realizujące badania medyczne. Za przetwarzanie danych dotyczących próbek materiału w systemie  informatycznym Marcel  odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Proces udostępniania dokumentacji medycznej

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta.

Pani/Pana  dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Za pobieranie danych od pacjentów w formie formularzy zawierających dane osoby, której udostępnia się dokumentację medyczną, wprowadzanie danych osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej do systemu informatycznego oraz przekazanie formularzy do archiwizacji odpowiadają indywidualnie poszczególne spółki udostępniające dokumentację medyczną. Za wyszukiwanie dokumentacji medycznej w systemach informatycznych (system wspólny Marcel) w celu jej udostępnienia odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o. Z wyłączeniem ZSP PRIMA Sp. z o.o., POLON Sp. z o.o. oraz ALAB Inwestycje Sp. z o.o.

Proces reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit.  b i c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu reklamacji.

Za przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych i archiwizację danych po zakończeniu postępowania reklamacyjnego odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o. z wyłączeniem ZPS PRIMA Sp. z o.o., ALAB Inwestycje Sp. z o.o., ALAB Plus Sp. z o.o., ALAB-MED Sp. z o.o. A-PAT Sp. z o.o., Zdunomed Sp. z o.o. oraz POLON Sp. z o.o. Za rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych i za wydawanie decyzji reklamacyjnych zgodnie z wewnętrzną procedurą odpowiadają poszczególne spółki na te działania, na które reklamacje są składane.

Proces przetwarzania danych dostawców (w tym ich przedstawicieli)

Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO tj. zgoda, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę lub do czasu zakończenia łączącej nas umowy.

Za pobieranie danych przedstawicieli dostawców realizujących usługi na rzecz spółek odpowiadają te spółki lub ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Proces przetwarzania danych klientów instytucjonalnych w tym (ich przedstawicieli)

Art. 6 ust. 1 lit. , b i c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę lub do czasu zakończenia łączącej nas umowy.

Za pobieranie danych od przedstawicieli klientów instytucjonalnych oraz aktualizowanie danych przedstawicieli klientów instytucjonalnych odpowiadają poszczególne spółki świadczące usługi na rzecz klientów instytucjonalnych lub ALAB laboratoria Sp. z o.o.  Za przetwarzanie ww. danych w systemach informatycznych odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o  z wyłączeniem POLON Sp. z o.o. oraz ALAB Inwestycje Sp. z o.o.

Proces marketingowy

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu
e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności –. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach, , akcjach promocyjnych, ..

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających zgodę lub do czasu zakończenia procesu marketingowego.

Za pobieranie danych bezpośrednio od pacjentów i przedstawicieli klientów instytucjonalnych oraz za działania realizowane za pośrednictwem stron internetowych, wysyłanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną, organizację konferencji, szkoleń i spotkań branżowych w celu promocji marki i usług pozostałych spółek oraz przekazywanie danych osób zainteresowanych ofertą organizacji do procesu sprzedaży odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o. z wyłączeniem ZPS PRIMA Sp z o.o.,POLON Sp. z o.o. oraz ALAB Inwestycje Sp. z o.o.

Proces windykacji należności

Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu windykacji.

Za proces prowadzenia windykacji należności na etapie polubownym odpowiadają poszczególne spółki, w których proces windykacji się pojawia. Za pobieranie danych z innych jednostek organizacyjnych w sytuacji gdy windykacja polubowna nie przyniosła skutków, rozpoczynanie windykacji na etapie sądowym, udział w postępowaniach sądowych, kierowanie spraw zakończonych do komorników w celu odzyskania wierzytelności oraz archiwizację danych po zakończeniu działań odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o. Z wyłączeniem BCAM Sp. z o.o. oraz Laboratoria Medyczne BRUSS Sp. z o.o.

Proces sprzedaży

Art. 6 ust. 1 lit. b, RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Pani/Pana dane będą przetwarzane od momentu zawarcia do momentu zakończenia łączącej nas umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze sprzedażą.

Za odbieranie danych od przedstawicieli klientów instytucjonalnych w formie zapytań ofertowych, organizację udziału w konkursach organizowanych przez potencjalnych klientów instytucjonalnych odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o. z wyłączeniem ZPS PRIMA Sp. z o.o., ALAB Inwestycje Sp. z o.o., ALAB Sp. z o.o. , POLON Sp. z o.o. BCAM Sp. z o.o. oraz Laboratoria Medyczne BRUSS Sp. z o.o.   Za dostarczanie dokumentacji konkursowej i zawieranie umów z klientami instytucjonalnymi odpowiada ALAB laboratoria z wyłączeniem ZPS PRIMA Sp. z o.o. ALAB Inwestycje Sp. z o.o., ALAB Sp. z o.o. , POLON Sp. z o.o. BCAM Sp. z o.o. oraz Laboratoria Medyczne BRUSS Sp. z o.o.

Proces księgowy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy o rachunkowości tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pani/Pana dane zgodnie art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości będą przechowywane max. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.

Za odbieranie danych księgowych z jednostek organizacyjnych poszczególnych spółek, wprowadzanie tych danych do systemu księgowego oraz uruchamianie procesu fakturowania i księgowań jak i archiwizacji dokumentów księgowych odpowiadają poszczególne spółki indywidualnie. Za przetwarzanie danych księgowych w systemach informatycznych we wspólnych zakresach odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Proces przepływu korespondencji

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych

Pani/Pana dane będą przetwarzana od momentu otrzymania korespondencji do czasu załatwienia sprawy wynikającej z otrzymanej korespondencji. Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie z przepisami szczególnymi lub wewnętrznymi zasadami panującymi u każdego ze Współadministratorów.

Za pobieranie danych znajdujących się w korespondencji tradycyjnej, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz usuwanie lub archiwizację korespondencji w zależności od jej zawartości i przeznaczenia odpowiadają poszczególne spółki. Za dystrybucję poczty tradycyjnej do właściwego adresata odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o. Za proces przetwarzania danych w korespondencji elektronicznej odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o. z wyłączeniem Laboratorium Medyczne BRUSS Sp. z o.o., A-PAT Sp. z o.o. oraz Zdunomed.

Proces archiwizacji

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta.

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Za pobieranie danych ich rejestrację w celu zarchiwizowania, udostępnienie danych zarchiwizowanych oraz weryfikację i przestrzeganie okresów retencji poszczególnych zestawów danych w wersji innej niż elektroniczna odpowiadają poszczególne spółki. Za przetwarzanie danych podlegających archiwizacji w wersji elektronicznej odpowiada ALAB laboratoria Sp. z o.o.

 

Proces przetwarzania danych  osobowych w związku z realizacją obowiązków wynikających Dyrektywy UE 2019/1937 z 23.10.2019
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, którym jest umożliwienie zgłaszania naruszeń od sygnalistów przez administratora.

 

Art.6 lit. f RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów realizacji uzasadnionych interesów przez administratora danych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych. Szczególnym uzasadnionym interesem jest wykrywanie przez Spółkę Nieprawidłowości w swojej organizacji,
Art. 6 lit. c RODO przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego bezpośrednio z Dyrektywy UE 2019/1937 z 23.10.2019
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, którym jest umożliwienie zgłaszania naruszeń od sygnalistów przez administratora.

 

Pani/ Pana dane będą przechowywane  w celu spełnienia wymagań zawodowych i prawnych, wykonania lub obrony praw Spółki oraz dla celów archiwalnych i historycznych. Spółka musi przechowywać informacje przez znaczące okresy, tj. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu Cywilnego lub do czasu przedawnienia karalności czynów zabronionych wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu Karnego. Po zakończeniu okresu przechowywania danych, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.

Za przyjmowanie  i rozpatrywanie wewnętrznych zgłoszeń naruszeń oraz podejmowanie działań następczych, a także dokonywanie innych czynności związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, odpowiada ALAB Laboratoria Sp. z o.o. Za podejmowanie ww. czynności może odpowiadać także inna spółka z Grupy, jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia związanego z jej działalnością.

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania – zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: Współadministratorom, podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrującym Współadministratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Współadministratorów (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych), dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych, dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Współadministratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym Współadministrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Użytkownicy  mogą kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora  Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@alab.com.pl