KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności

 1. Pacjent poprzez wypełnienie formularza Rejestracji i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”. przez Alab w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest ALAB Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, KRS: 0000040890, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez Alab na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego, chyba że wcześniej Pacjent wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Pacjentowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.
  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie,  prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego..
  3. dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
  4. przechowania danych osobowych Pacjenta w bazie Pacjentów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
  6.  świadczenia marketingu bezpośredniego, świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody.  Pacjent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji (newsletter) poprzez przesłanie informacji na adres cs@alab.com.pl z żądaniem cofnięcia zgody. Alab będzie przetwarzać dane przez okres ważności zgody lub do czasu skorzystania z innych praw przez Pacjenta.
 4. Wszystkie dane podane przez Pacjenta w trakcie składania Zamówienia oraz dane zawarte w wynikach badań nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem ust. 5, chyba że będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dla wykonania niektórych usług w tym w szczególności E-konsultacji, gdzie zachodzi potrzeba skorzystania z usług innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub prywatnie praktykującego lekarza, dane Pacjenta i dokumentacja medyczna mogą być udostępnione celem zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta. O konieczności przekazania takich danych pacjent zostanie poinformowany przed ich przekazaniem z możliwością nie wyrażenia zgody na przekazanie, z tym że w przypadku niewyrażenia zgody usługa nie zostanie wykonana.
 6. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m.in., ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
       a. dostępu do swoich danych osobowych,
       b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
       c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność
       z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże  uniemożliwi świadczenie
       przez nas usług,

       d. przenoszenia danych
       e. wniesienia skargi do organu nadzorczego
       f. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
       g. usunięcia swoich danych osobowych
       h. sprostowania swoich danych osobowych
 7. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@alab.com.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres ALAB Laboratoria Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.
 8. Dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
 10. Alab zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Pacjenta zgodnie z zasadami określonymi w RODO w art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.
 11. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 12. W Serwisie wykorzystane są pliki typu Cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 13. Alab szyfruje dane wykorzystywane w Serwisie są za pomocą protokołu SSL.
 14. Alab nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
 15. Alab nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i / lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie Alab prezentuje dla Użytkownika.
 16. Alab nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Użytkownika, przez osoby trzecie.