KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB
Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ALAB Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, KRS: 0000040890

Informuję, że:

 1. Informujemy, że jako Grupa Alab dokonujemy współadministrowania Pani/Pana danymi osobowymi. W skład ww. grupy wchodzą:
   
 • ALAB Laboratoria Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-793) przy ul. Stępińskiej 22/23, KRS: 0000040890,
 • BCAM Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku ( 15-423) przy ul. Grochowej 2A, KRS: 0000736376,
 • ALAB Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-793) przy ul. Stępińskiej 22/23, KRS: 0000278975,
 • „LABORATORIA MEDYCZNE BRUSS” GRUPA ALAB Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 9B, KRS: 0000078816,
 • Laboratorium Świętokrzyskie Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach (25-216) przy ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 25E, KRS: 0000440123,
 • „ALAB” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-793) przy ul. Stępińskiej 22/30, KRS: 0000179493,
 • ALAB Inwestycje sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-793) przy ul. Stępińskiej 22/23, KRS: 0000646157,
 • LABORATORIA PŁOCKIE GRUPA ALAB sp. z o. o. z siedzibą w Płocku (09-407) przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, KRS: 0000321926,
 • ALAB-MED Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-793) przy ul. Stępińskiej 22/30, KRS: 0000582745,
 • NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE „NOWO-LAB” sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (20-848) przy al. Kompozytorów Polskich 8, KRS: 0000401910,
 • „BIO-DIAGNOSTYKA” sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-519), przy ul. Tadeusza Kościuszki 92B, KRS: 0000062985,
 • FABRYKA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH I MEDYCZNYCHH POLOŃ-POZNAŃ” z siedzibą w Poznaniu (60-320) przy ul. Bułgarskiej 63/65, KRS: 0000279201,
 • Q4LAB Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-703) przy ul. Kątnej 17, KRS: 0000536724,
 • ZDUNOMED Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (70-656) przy ul. Energetyków 2, KRS: 0000237518,
 • ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH „PRIMA” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-018) przy ul. Nowogrodzkiej 84/86, KRS: 0000411727,
 • A-PAT Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-848) przy ul. Długiej 4/28-29, KRS: 0000603403.
   
 1. Ustaliliśmy wspólny punkt kontaktowy tj. adres mailowy : iod@alab.com.pl, gdzie może Pani/Pan skontaktować się w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

   
 2. W ramach Umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami wskazanymi powyżej uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności w ramach wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
  W szczególności uzgodniliśmy, że:
   
 • ALAB Laboratoria Sp. z o. o. odpowiada za realizację praw osób, których dane dotyczą w zakresie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. pozostali Współadministratorzy odpowiadają za realizację praw osób, których dane dotyczą w przypadku przetwarzania danych w sposób inny niż za pośrednictwem systemów informatycznych.
  Pełna treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami znajduje się TUTAJ
   
 1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych osobowych

Realizacja zamówienia/ usługi.

Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą

przez okres realizacji zamówienia/ usługi.

Odpowiedź na Pani/Pana pytanie.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ograniczających tę zgodę lub przez okres realizacji odpowiedzi na pytanie.

Rozpoczęcia i zakończenia zainicjowanej przez Panią/Pana rejestracji konta na stronie internetowej.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy.

 

Prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta.

Okres  wynikający z przepisów prawa. Tworząc dokumentację medyczną mamy prawo do przechowywania jej przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Skontaktowania się z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu, czy adresem e-mail w celach merketingowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail odbywa się  na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji, czy wykonania usługi, lecz nie otrzymasz od nas informacji o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.

 

Okres trwania akcji  marketingowej.

W celu wypełnienia zainicjowanego przez Panią/ Pana procesu reklamacyjnego

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit.  f RODO.

Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora, nie późnień niż do momentu przedawnienia roszczenia.

Prowadzenia ksiąg rachunkowych i wypełnienia obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).
Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:
   
 1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Współadministratorami,
 2. umocowanym organom państwowym,
 3. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług kurierskich
   
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania:
   
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. przenoszenia danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi dalsze świadczenie przez nas usług,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.