do -30% na WSZYSTKIE PAKIETY BADAŃ z kodem: MAR30 Sprawdź
Strona główna > Regulamin indywidualnego kodu rabatowego
Regulamin Indywidualnego Kodu Rabatowego

Regulamin Indywidualnego Kodu Rabatowego


REGULAMIN INDYWIDUALNEGO KODU RABATOWEGO KLIENTA

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

§1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin.

Indywidualny Kod Rabatowy Klienta ALAB laboratoria Sp. z o.o./Kod rabatowy/Kod – symbol alfanumeryczny przypisany do konkretnej osoby, która go wygenerowała w Serwisie, który to kod upoważnia do korzystania z 5% zniżki na wybrane Badania laboratoryjne wykonywane w Placówkach prowadzonych przez ALAB laboratoria Sp. z o.o. na terenie całego kraju.

Klient ALAB laboratoria Sp. z o.o./Klient - klient indywidualny korzystających wyłącznie z usług ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Program Kod – unikatowe rozwiązanie ALAB laboratoria polegające na zachęcaniu  klientów indywidualnych do profilaktyki medycznej polegającej na regularnym prowadzeniu badań diagnostycznych poprzez umożliwianie zakupu w niższej cenie oraz na stworzeniu kanału dystrybucji specjalistycznej wiedzy na temat nowoczesnej diagnostyki medycznej.

ALAB laboratoria Sp. z o.o./ALAB - ALAB laboratoria Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego -Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000040890. Adres: ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, NIP: 5220000217, REGON: 008105218, będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Badanie laboratoryjne/Badanie-świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych realizowanych przez ALAB w jednej z jego Placówek,

Placówka/Punkt pobrań ALAB- jednostka organizacyjna należąca do ALAB, w której Pacjent ma możliwość wykonania zamówionego wcześniej Badania.

Partnerskie Punkty Pobrań ALAB – Punkty Pobrań należące do:

 1. Białostockie Centrum Analiz Medycznych Sp. z o.o.,
 2. bio-DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.,
 3. Laboratoria Medyczne Bruss Grupa ALAB Sp. z o.o.,
 4. LABORATORIUM Przygoda Grupa ALAB Sp. z o.o.,
 5. Laboratorium Świętokrzyskiego Sp. z o.o.,

Indywidualny profil/Profil – spersonalizowane miejsce na stronie internetowej ALAB laboratoria, dostępne dla Pacjenta po przejściu procesu rejestracji.

Zamówienie- oświadczenie woli Pacjenta, stanowiące ofertę zawarcia z ALAB, umowy o świadczenie zdrowotne.
 

§1

 1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady udzielania Kodów w ramach Programu Kod.
 2. ALAB umożliwia Klientowi ALAB uzyskanie Kodu rabatowego, w ramach Programu Kod, na Badania laboratoryjne.
 3. Kod Rabatowy Klienta ALAB upoważnia Klienta ALAB do korzystania z 5% zniżki na wybrane Badania laboratoryjne wykonywane w Placówkach prowadzonych przez ALAB na terenie całego kraju;
 4. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
 5. Kod rabatowy jest aktywny od momentu w momencie spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§2

 1. Warunkiem uzyskania Kodu jest:
  1. założenie Indywidualnego profilu w Serwisie ALAB, podanie prawidłowych danych osobowych i innych informacji wymaganych podczas rejestracji w Serwisie,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji w Serwisie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji Programu Kod.
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, tj. adresu e-mail w celu otrzymywania informacji marketingowych z ALAB, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  
  4. wyrażenie zgody na otrzymywanie od ALAB informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, zgodnie z ustawy z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).
 2. Przysługujący w ramach Kodu rabat 5% obowiązuje w przypadku wszystkich Badań laboratoryjnych dostępnych w sprzedaży komercyjnej ALAB, z wyłączeniem pakietów.
 3. Kod generowany jest przez Klienta na jego Indywidualnym profilu i jest dostępny na Profilu oraz jest przesyłany Klientowi w formie e-mail i/lub smsem.
 4. Kod może być generowany przez Klienta wielokrotnie.
 5. Kod jest ważny przez czas obowiązywania niniejszego Regulaminu.
 6. Kod traci ważność i nie może być już wykorzystywany przez Klienta w momencie:
 1. likwidacji przez Klienta Profilu w Serwisie,
 2. cofnięcia którejkolwiek ze zgód określonych w §2 ust. 1 pkt b)-d)  Regulaminu.
 3. zakończenia przez ALAB Programu Kod.

§3

 1. Warunkiem uznania rabatu 5% jest podanie prawidłowego Kodu w Punkcie pobrań ALAB w momencie dokonywania opłaty za zlecane Badania laboratoryjne w Punkcie pobrań ALAB 
 2. Aktualna lista Punktów pobrań ALAB znajduje się na stronie internetowej: https://www.alablaboratoria.pl/punkty.
 3. Rabat nie obowiązuje w Partnerskich punktach pobrań ALAB.
 4. Podanie Kodu w sposób określony w ust. 1 powyżej, spowoduje obniżenie wartości Badań laboratoryjnych w wartość procentową Kodu.
 5. Skorzystanie z Kodu zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z Kodu – w takiej sytuacji Klient nie podaje Kodu w Punkcie pobrań ALAB w momencie dokonywania opłaty za zlecane Badania laboratoryjne.
 6. Udzielony rabat 5% nie sumuje się z innymi zniżkami i promocjami obowiązującymi w ALAB, z zastrzeżeniem §4 Regulaminu.
 7. ALAB ma prawo odmówić realizacji Kodu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w §2 ust. 6 Regulaminu.

§4

  Kod może upoważniać do większej zniżki niż podana w § 1 ust. 2. O wielkości i zakresie dodatkowych zniżek decydują
  regulaminy akcji marketingowych, które ALAB może organizować.

§5

 1. ALAB zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Kod w każdym momencie. Informacja o tym pojawia się na stronie internetowej ALAB i wysyłana jest drogą elektroniczną do wszystkich Klientów, którzy wygenerowali Kod.
 2. W przypadku określonym w ust.1 powyżej, prawo do zniżki przysługuje Klientowi ALAB, który był w posiadaniu Kodu w ciągu 30 dni przed datą ogłoszenia na stronie internetowej ALAB informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Kod.

§6

  1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu ALAB.

§7

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.alablaboratoria.pl/936-regulamin-sklepu-internetowego
 2. ALAB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej ALAB. Jeżeli Klient nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Serwisu.
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem reguluje Regulamin Sklepu ALAB, a także przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie internetowej.