facebook
logo Grupy ALAB
Znajdź badanie
Wyniki online
Sklep online
Punkty badań
Strefa pacjenta
Kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę, instalację i serwis elementów wyposażenia laboratoryjnego (trzynaście pozycji)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę, instalację i serwis elementów wyposażenia laboratoryjnego (trzynaście pozycji)

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 2.1„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

w ramach projektu „Stworzenie nowoczesnego centrum badawczego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych”

 

W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu ALAB laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwraca się o złożenie i przedstawienie oferty na dostawę, instalację i serwis elementów wyposażenia laboratoryjnego, zgodnie z treścią załączników od 1 do 13 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Chłodziarka laboratoryjna (CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – załącznik nr 1;
 2. Zamrażarka laboratoryjna (CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) –  załącznik nr 2;
 3. Łaźnia ultradźwiękowa (CPV: 42943200-0 Łaźnie ultradźwiękowe) – załącznik nr 3;
 4. Wirówka laboratoryjna uniwersalna (CPV: 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria) – załącznik nr 4;
 5. Mikrowirówka laboratoryjna (CPV: 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria) – załącznik nr 5;
 6. Pipeta nastawna jednokanałowa (CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne) – załącznik nr 6.
 7. Zestaw pipet jednokanałowych (CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne) – załącznik nr 7;
 8. Mineralizator mikrofalowy (CPV: 31711422-7 Urządzenia mikrofalowe) – załącznik nr 8;
 9. Suchy blok grzejny (CPV: 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych) – załącznik nr 9;
 10. Wytrząsarka rotacyjna (CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)– załącznik nr 10;
 11. Wytrząsarka typu worteks (CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – załącznik nr 11;
 12. System zatężania próbek (CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – załącznik nr 12.
 13. Meble Laboratoryjne (CPV: 39180000-7 Meble laboratoryjne) – załącznik nr 13.

 

W treści wskazanych załączników wyszczególniono parametry brzegowe (odcinające) dla poszczególnych zamawianych urządzeń.

Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia, obejmujący w szczególności szczegółowe zestawienia i specyfikacje asortymentowe, podlega ochronie ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie zamierzeń i planów ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zostanie on przekazany wyłącznie tym wykonawcom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności w powyższym zakresie.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu. informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

Zlecenie realizacji w/w dostaw będzie się odbywało w ramach projektu p.t. „Stworzenie nowoczesnego centrum badawczego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych” dofinansowywanego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

 

ALAB laboratoria sp. z o.o., działając w celu jak najszerszego zastosowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców odstępuje od wskazania szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, co uzasadnione jest również w szczególności tym, że zamówienie ma charakter dostawy, w przypadku której jakość dostarczonych towarów można ocenić na podstawie załączonych do dostawy dokumentów.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie niniejsze nie może być udzielone podmiotom powiązanym z ALAB laboratoria sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

III. Kryteria oceny ofert

Łączna cena brutto – 70%;

Aspekty techniczne – 30%.


IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto wyliczana jest według wzoru:

              Wartość punktowa Łącznej ceny brutto = Cmin/Cn X 70

              Cmin   - cena minimalna brutto

              Cn       - cena oferowana brutto

Waga kryterium – 70%;

 

Wartość punktowa kryterium Aspekty techniczne wyliczana jest dwustopniowo.

Po pierwsze wyliczona zostaje punktacja prowizoryczna, z uwzględnieniem następujących podkryteriów:

 

Chłodziarka laboratoryjna

 

System automatycznego rozmrażania:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Urządzenie wyposażone w co najmniej 3 regulowane półki:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Drzwi zamykane na klucz:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Obudowa umożliwiająca łatwą i skuteczną dezynfekcję:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

Zamrażarka laboratoryjna

 

 

System automatycznego rozmrażania:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Urządzenie wyposażone w co najmniej 3 regulowane półki:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

Drzwi zamykane na klucz:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Obudowa umożliwiająca łatwą i skuteczną dezynfekcję:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

Łaźnia ultradźwiękowa

 

Zakres regulacji temperatury nie węższy niż od 30 do 80°C:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Wbudowany timer:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

Wirówka laboratoryjna uniwersalna

System mocowania rotorów bez użycia narzędzi w postaci zamka zatrzaskowego na niegwintowanym wrzecionie:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Liczba programów – co najmniej 4 (z bezpośrednim dostępem):

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Funkcja krótkich zawirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Co najmniej 2 krzywe przyspieszania i 2 krzywe hamowania:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

Mikrowirówka laboratoryjna

 

Silnik indukcyjny, bezobsługowy:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Zakres regulacji czasu do 1 sekundy do co najmniej 30 minut:

 

Tak: 4 pkt

Nie 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

Pipetanastawna jednokanałowa

 

Pipety autoklawowalne w całości, wykonane z ciemnego tworzywa odpornego na UV, reagenty oraz wysoką wilgotność:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Zrzutnik demontowany przez użytkownika, bez użycia żadnych narzędzi:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

W celu łatwej identyfikacji odpowiednich końcówek, pipeta powinna posiadać kolory kodowe, umieszczone, w co najmniej 3 miejscach na obudowie (np. przycisk, uchwyt na palec wskazujący, obok informacji o zakresie objętości pipety):

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

W celu łatwej i wygodnej obsługi, wybór odpowiedniej objętości dokonywany tylko poprzez przekręcanie przycisku tłoka, bez współosiowych tulei lub innych rozwiązań, utrudniających pracę:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

Zestaw pipet jednokanałowych

 

Pipety autoklawowalne w całości, wykonane z ciemnego tworzywa odpornego na UV, reagenty oraz wysoką wilgotność:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Zrzutnik demontowany przez użytkownika, bez użycia żadnych narzędzi:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

W celu łatwej identyfikacji odpowiednich końcówek, pipety powinny posiadać kolory kodowe, umieszczone, w co najmniej 3 miejscach na obudowie (np. przycisk, uchwyt na palec wskazujący, obok informacji o zakresie objętości pipety):

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Każda pipeta o objętości mniejszej niż 50 μl w celu zapewnienia dokładnych i powtarzalnych wyników, powinna posiadać funkcję wydmuchu, tzw.” blow out”:

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

Mineralizator mikrofalowy

 

Obudowa ze stali kwasoodpornej 18/8 pokryta PTFE:

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Pojemność komory mikrofalowej – nie mniej niż 70 l:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Drzwi całkowicie wykonane ze stali kwasoodpornej 18/8:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Drzwi samouszczelniające się oraz zawieszone na sprężynach w celu ochrony przed nagłym wzrostem ciśnienia w komorze:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Niezależne blokady bezpieczeństwa zapobiegające emisji mikrofal na wypadek rozszczelnienia układu:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Układ co najmniej 2 magnetronów o łącznej mocy nie mniejszej niż 1800 W:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Emisja energii mikrofalowej niepulsacyjna w całym zakresie, nie tylko w kilku wybranych wartościach mocy:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Suchy blok grzejny

 

Dokładność temperatury nie gorsza niż 0,5 °C:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

Wytrząsarka rotacyjna

 

Zakres regulacji obrotów nie gorszy niż 1 do 99 obr/min w krokach, co 1 obr/min:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Co najmniej 15 różnych trybów wytrząsania:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Wbudowany timer:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

Wytrząsarka typu worteks

 

Czujnik nacisku umożliwiający wygodne wytrząsanie z dowolnym czasem:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Jednolita, chemoodporna obudowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję urządzenia:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Bogaty wybór platform oraz adapterów na probówki i mikropłytki:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Gwarancja producenta:

 

≥ 5 lat: 5 pkt

2-5 lat: 2 pkt

< 2 lata: 0 pkt

 

System zatężania próbek:

 

Wzrost ciśnienia gazu wraz z ubywaniem rozpuszczalnika w próbce:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Możliwość stosowania probówek o poj. co najmniej 200 ml:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Zawór umożliwiający szybkie opróżnianie łaźni wodnej:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Wymienne statywy w zależności od stosowanego szkła:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Meble laboratoryjne

Stoły laboratoryjne:

 

Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z PCV:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzna boku stelaża:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Blaty robocze stołów laboratoryjnych:

 

Zlewy wyposażone w baterie laboratoryjne pokryte powłoką chemoodporną, do umywalek dołączone baterie umywalkowe:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Szafki podblatowe:

 

Demontaż i montaż takich szafek musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwór w suficie na miskę zlewozmywakową):

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Możliwość łatwego demontażu szuflady bez potrzeby użycia narzędzi:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Boki i plecy szafek (płaszcz) wykonane z jednego U–kształtnego płata blachy, bez łączenia w pionowych narożnikach:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Szafy wentylowane na chemikalia:

 

Konstrukcja szafy musi umożliwiać wymianę ściany tylnej i kanału wentylacyjnego:

 

Tak: 6 pkt

Nie: 0 pkt

 

Korpus szafy podzielony przegrodą na dwie sekcje: na kwasy i na zasady:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Przystawki instalacyjne:

 

Przystawki wyposażone w wyłącznik napięcia w gniazdach elektrycznych:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Kolumny przystawek zamknięte od góry metalową przykręconą pokrywą:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Należy zapewnić możliwość powieszenia na przystawkach (także w przyszłości) półek, szafek wiszących o różnych rozmiarach, ociekaczy oraz wieszaków laboratoryjnych:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Dygestorium (wyciąg) laboratoryjny:

 

Dygestorium metalowe z bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Przednia krawędź blatu wyprofilowana aerodynamicznie:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Szerokość paneli minimum 10 cm, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Konstrukcja dygestorium samonośna, nie dopuszcza się stelaża:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Komora laminarna:

 

Ciągły pomiar termoanemometrem:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Automatyczna regulacja prędkości przepływu w miarę wzrostu oporów filtrów:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Obudowa malowana gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami poliuretanowymi:

 

Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

Pomiar temperatury w komorze roboczej:

 

 Tak: 4 pkt

Nie: 0 pkt

 

maksymalna ilość punktów: 300

Waga kryterium – 30%;

 

Po drugie wyliczona zostaje punktacja końcowa według wzoru:

              Wartość punktowa Aspektów technicznych = Tn/Tmax X 30

              Tn – punktacja prowizoryczna w ocenianej ofercie

              Tmax – najwyższa przyznana punktacja prowizoryczna


V. Termin składania ofert. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. Informacja o zamówieniach uzupełniajacych

 

Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie spółki: Alab laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa lub drogą pocztową (kurierską) na ten sam adres.

 

Termin składania ofert:  do 20 stycznia 2017 r. do godziny 12:30

Decyduje wpływ oferty – wykonawcy decydujący się na przesłanie oferty drogą pocztową lub kurierską ponoszą ryzyko ich niedostarczenia w zakreślonym przez Alab laboratoria sp. z o.o. terminie.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w punkcie 6.5 obowiązujących „Wytycznych” wydanych przez Ministra Rozwoju ogłoszonych w dniu 14 października 2016 roku.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, jej strony winny zostać ponumerowane, a całość zamieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią wykonawcy oraz określeniem „Oferta na dostawę, instalację i montaż serwis urządzeń wyposażenie laboratoryjnego”.

 

VI. Termin realizacji umowy

 

Termin realizacji umowy:  do 28 lutego 2017 r.

Miejsce dostawy: Lublin, ul. Ceramiczna 1


VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

 

Nie przewiduje się istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

W treści zawartej umowy przewiduje się zastrzeżenie kary umownej na wypadek opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Kara umowna przysługiwać będzie w kwocie 1.666,66 złotych za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 50.000 złotych.

W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Alab laboratoria Sp. z o.o., wobec wykonawcy może zostać naliczona kara umowna w kwocie 150.000,00 złotych.

 

VIII. Wadium

 

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

 

Wadium może być wniesione w:

 • pieniądzu na rachunek bankowy ALAB laboratoria Sp. z o.o. prowadzony przez Credit Agricole pod numerem 79 1940 1076 6600 2581 0000 0000.
 • gwarancjach bankowych, przy czym zobowiązanie gwaranta winno być bezwarunkowe, obejmować minimum 60 dni od dnia terminu składania ofert oraz przewidywać zobowiązanie, na każde pisemne żądanie ALAB laboratoria sp. z o.o., do wypłaty równowartości wadium w wypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych, przy czym zobowiązanie gwaranta winno być bezwarunkowe, obejmować minimum 60 dni od dnia terminu składania ofert oraz przewidywać zobowiązanie, na każde pisemne żądanie ALAB laboratoria sp. z o.o. , do wypłaty równowartości wadium w wypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy;

 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem pod tytułem: „Wadium zapytanie ofertowe z dnia 19 XII 2016".

 

Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu  składania ofert (tj. wyznaczonego dnia i godziny).

 

ALAB laboratoria Sp. z o.o. zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

 • pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty;
 • innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

 

W sprawach związanych z postępowaniem wszelką korespondencję elektroniczną można kierować na adres: zakupy@alab.com.pl.

 

Alab laboratoria Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w formie zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania: ALAB laboratoria Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 19.12.2016 (trzynaście pozycji)

ALAB laboratoria Sp. z o.o.Zapytanie ofertowe 18.01.2017