facebook
logo Grupy ALAB
Znajdź badanie
Wyniki online
Sklep online
Punkty badań
Strefa pacjenta
Kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę, instalację, montaż i serwis urządzeń wyposażenia laboratoryjnego (sześć pozycji)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę, instalację, montaż i serwis urządzeń wyposażenia laboratoryjnego (sześć pozycji)

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 2.1„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

w ramach projektu „Stworzenie nowoczesnego centrum badawczego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych”

W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu ALAB laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwraca się o złożenie i przedstawienie oferty na dostawę, instalację, montaż i serwis urządzeń wyposażenia laboratoryjnego, zgodnie z treścią załączników od 1 do 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) (CPV: 38432200-4 Chromatografy) – załącznik nr 1;

2. Chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (GC-MS/MS) wyposażony w wielofunkcyjny automatyczny podajnik do nastrzyków próbek ciekłych, headspace oraz techniki SPME (CPV: 38432200-4 Chromatografy) – załącznik nr 2;

3. Chromatograf gazowy z dwoma detektorami FID oraz przystawką headspace (CPV: 38432200-4 Chromatografy) – załącznik nr 3;

4. Zestaw do chromatografii cieczowej UHPLC do ciśnień co najmniej 130 MPa z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia (CPV: 38432200-4 Chromatografy)– załącznik nr 4;

5. Zestaw HPLC do ciśnień 66 MPa z formowaniem 4-składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia (CPV: 38432200-4 Chromatografy) – załącznik nr 5;

6. Zestaw HPLC do ciśnień 66 MPa z formowaniem 4-składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia (CPV: 38432200-4 Chromatografy) – załącznik nr 6.

 

W treści wskazanych załączników wyszczególniono parametry brzegowe (odcinające) dla poszczególnych zamawianych urządzeń.

Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia, obejmujący w szczególności opisy zakresów równoważności w odniesieniu do zastosowanych w opisach przedmiotu oznaczeń identyfikujących wyrób, podlega ochronie ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie zamierzeń i planów ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zostanie on przekazany wyłącznie tym wykonawcom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności w powyższym zakresie

 

II. Warunki udziału w postępowaniu. informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

Zlecenie realizacji w/w dostaw będzie się odbywało w ramach projektu p.t. „Stworzenie nowoczesnego centrum badawczego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych” dofinansowywanego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

ALAB laboratoria sp. z o.o., działając w celu jak najszerszego zastosowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców odstępuje od wskazania szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, co uzasadnione jest również w szczególności tym, że zamówienie ma charakter dostawy, w przypadku której jakość dostarczonych towarów można ocenić na podstawie załączonych do dostawy dokumentów.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie niniejsze nie może być udzielone podmiotom powiązanym z ALAB laboratoria sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

III. Kryteria oceny ofert

Łączna cena brutto – 70%;

Aspekty techniczne – 30%.

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny

oferty

Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto wyliczana jest według wzoru:

Wartość punktowa Łącznej ceny brutto = Cmin/Cn X 70

Cmin - cena minimalna brutto

Cn - cena oferowana brutto

Waga kryterium – 70%;

Wartość punktowa kryterium Aspekty techniczne wyliczana jest dwustopniowo.

Po pierwsze wyliczona zostaje punktacja prowizoryczna, z uwzględnieniem następujących podkryteriów:

Podkryteria ogólne:

Okres gwarancji wliczony w cenie zakupu:

>= 24 miesiące: 6 pkt

< 24 miesięcy: 2 pkt

Godziny wsparcia merytorycznego w zaoferowanym okresie:

200 godzin w ciągu >= 24 miesięcy: 20 pkt

200 godzin w ciągu < 24 miesięcy: 6 pkt

< 200 godzin: 0 pkt

Zawarcie umowy serwisowej:

tak: 20 pkt

nie: 0 pkt

Czas reakcji serwisu:

≤ 24 godziny: 20 pkt

24 – 48 godzin: 2 pkt

> 48 godzin: 0 pkt

Zapewnienie dostępności części zamiennych od chwili zakupu sprzętu :

≥ 10 lat: 20 pkt

7 -10 lat: 10 pkt

< 7 lat: 0 pkt

Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Serwis techniczny dostępny na miejscu (w Lublinie):

tak: 20 pkt

nie: 0 pkt

Liczba serwisantów dostępnych na terenie całego kraju:

1-5 serwisantów: 2 pkt

5-10 serwisantów: 6 pkt

10-15 serwisantów: 8 pkt

Powyżej 15 serwisantów : 20 pkt

Darmowe konsultacje telefoniczne:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Wliczony w cenę przegląd przyrządów po 1 roku:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Podkryteria szczegółowe:

Autosampler

Dodatkowa pętla o innej objętości niż w zestawie:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Szybkość nastrzyku co najwyżej 10 s:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Wbudowane funkcje walidacyjne:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Możliwość przemywania igły co najmniej 3 rozpuszczalnikami

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Analizator mas LC-MS/MS

Szybkość skanowania co najmniej 30 000 u/sekundę bez pogorszenia rozdzielczości przyrządu (co najmniej co 0,1 u):

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Czas pomiaru nie dłuższy niż 0,8 ms:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Czas pauzy nie dłuższy niż 1 ms:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Możliwość ustawienia co najmniej 512 zdarzeń na 32 kanały:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Analizator mas (GC-MS/MS)

Regulacja temperatury źródła jonów od minimum 140 °C do 300 °C:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Regulacja temperatury linii transferowej od 50 °C do 350 °C

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Szybkość skanowania do co najmniej 20 000 amu/sek z rozdzielczością 0,1 amu

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Maksymalna prędkość pracy w trybie MRM co najmniej 800 przejść/sek

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI) nie gorsza niż: tryb SCAN S/N ≥ 1500 (dla 1pg OFN), tryb MRM S/N ≥ 8000 (dla 100fg OFN), precyzja w trybie MRM nie gorsza niż, RSD ≤ 4% (n=8, IDL ≤ 4 fg),

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Maksymalny przepływ przez kolumnę nie mniej niż 10 ml/min,

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Chromatograf gazowy

Wbudowane tzw. „inteligentne” funkcje auto-diagnostyczne:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Funkcja „eco mode” minimalizującą zużycie prądu i gazu nośnego w trybie bezczynności:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Możliwość zastosowania co najmniej 20 narostów temperaturowych:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Przynajmniej 7 stopni programowania przepływu i ciśnienia

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami AFC i APC o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,01 psi

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Detektor z matrycą diodową

Do wyboru co najmniej 2 szczeliny: 1 i 8 nm

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Co najmniej 10 mm droga optyczna:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Pojemność celi pomiarowej co najwyżej 10 μl:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Detektor elektrochemiczny

Srebrna elektroda pomocnicza, pracująca elektroda z węgla szklistego zakres pomiarowy co najmniej 10 pA do 200 μA, czułość poniżej 2 pA:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Detektor fluorescencyjny

Dokładność długości fali co najmniej +/- 2 nm:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Szerokość wiązki 20 nm:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

Czułość detektora fluorescencyjnego wg. ASTM co najmniej 1200:1:

tak: 6 pkt

nie: 0 pkt

maksymalna ilość punktów: 300

Waga kryterium – 30%;

Po drugie wyliczona zostaje punktacja końcowa według wzoru:

Wartość punktowa Aspektów technicznych = Tn/Tmax X 30

Tn – punktacja prowizoryczna w ocenianej ofercie

Tmax – najwyższa przyznana punktacja prowizoryczna

 

V. Termin składania ofert. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie spółki: Alab laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa lub drogą pocztową (kurierską) na ten sam adres.

Termin składania ofert: do 20 stycznia 2017 r. do godziny 24:00

Decyduje wpływ oferty – wykonawcy decydujący się na przesłanie oferty drogą pocztową lub kurierską ponoszą ryzyko ich niedostarczenia w zakreślonym przez Alab laboratoria sp. z o.o. terminie.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w punkcie 6.5 obowiązujących „Wytycznych” wydanych przez Ministra Rozwoju ogłoszonych w dniu 14 października 2016 roku.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, jej strony winny zostać ponumerowane, a całość zamieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią wykonawcy oraz określeniem „Oferta na dostawę, instalację i montaż serwis urządzeń wyposażenie laboratoryjnego”.

 

VI. Termin realizacji umowy

Termin realizacji umowy: do 28 lutego 2017 r.

Miejsce dostawy: Lublin, ul. Ceramiczna 1

VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Nie przewiduje się istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

W treści zawartej umowy przewiduje się zastrzeżenie kary umownej na wypadek opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Kara umowna przysługiwać będzie w kwocie 6.666,66 złotych za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 200.000 złotych.

W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Alab laboratoria Sp. z o.o., wobec wykonawcy może zostać naliczona kara umowna w kwocie 500.000,00 złotych.

 

VIII. Wadium

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych.

Wadium może być wniesione w:

  • pieniądzu na rachunek bankowy ALAB laboratoria Sp. z o.o. prowadzony przez Credit Agricole pod numerem 79 1940 1076 6600 2581 0000 0000.
  • gwarancjach bankowych, przy czym zobowiązanie gwaranta winno być bezwarunkowe, obejmować minimum 60 dni od dnia terminu składania ofert oraz przewidywać zobowiązanie, na każde pisemne żądanie ALAB laboratoria sp. z o.o., do wypłaty równowartości wadium w wypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy;
  • gwarancjach ubezpieczeniowych, przy czym zobowiązanie gwaranta winno być bezwarunkowe, obejmować minimum 60 dni od dnia terminu składania ofert oraz przewidywać zobowiązanie, na każde pisemne żądanie ALAB laboratoria sp. z o.o. , do wypłaty równowartości wadium w wypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy;

 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem pod tytułem: „Wadium zapytanie ofertowe z dnia 19 XII 2016".

Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. wyznaczonego dnia i godziny).

ALAB laboratoria Sp. z o.o. zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

  •  pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty;
  •  innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

 

W sprawach związanych z postępowaniem wszelką korespondencję elektroniczną można kierować na adres: zakupy@alab.com.pl.

Alab laboratoria Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w formie zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny


Dokumenty do pobrania: ALAB laboratoria Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 19.12.2016