KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Warszawa, dnia 28 września 2018 roku

                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenia badań – walidacji wyników

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

w ramach projektu „Innowacyjne zestawy chemiczne niezbędne do precyzyjnej detekcji oraz oznaczania poszczególnych substancji w organizmie człowieka z wykorzystaniem technologii HPLC i LCMS”

 

W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu, ALAB laboratoria sp. z o.o. (NIP 5220000217, KRS 0000040890) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stępińskiej 22/30, zwraca się o złożenie i przedstawienie oferty na realizację usługi przeprowadzenia badań – walidacji wyników.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z walidacją opracowanych przez  Beneficjenta metod analitycznych w celu potwierdzenia prawidłowości i skuteczności opracowanych zestawów. Walidacja metody ze strony Wykonawcy służy potwierdzeniu wiarygodności i powtarzalności wyników oznaczenia chromatograficznych zestawów odczynnikowych, służących do oznaczeń ilościowych oraz jakościowych identyfikacji szeregu leków.

Badania winny zostać przeprowadzone pod kątem następujących parametrów walidacji:

 • Specyficzność/selektywność,
 • powtarzalność,
 • precyzja pośrednia.
 • odtwarzalność,
 • dokładność,
 • liniowość,
 • odzysk,
 • zakres metody,
 • odporność,
 • przeniesienie próbki,
 • stabilność roztworów wzorcowych i badanych,
 • granica wykrywalności,
 • granica oznaczalności.

Walidacja winna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi EMA 2011, FDA 2013, ICH 2015 oraz ISO 17025 (2005).

Zakres przedniotowy:

Część 1 – metody oznaczania leków cytostatycznych (5’-fluorouracyl, winblastyna, winkrystyna, winorelbina, karmustyna, lomustyna, fotemustyna, metotreksat, cytarabina, gemcytabina)

Część 2 – metody oznaczania leków kardiologicznych (acebutolol, amiodaron, atenolol, bisoprolol, dronedaron, debutylodronedaron, diltiazem, dizopiramid, dronedaron, flekainid, flunaryzyna, gallopamil, lidokaina, metoprolol, prokainamid, propafenon, propranolol, satolol, werapamil)

Część 3 – metody oznaczania leków przeciwpadaczkowych oraz ich metabolitów (10-OH-karbazepina, epoksyd karbamazepiny, etosuksymid, felbamat, fenobarbital, fenytoina, gabapentyna, karbamazepina, lakozamid, lamotrygina, lewetyracetam, okskarbazepina, pregabalina, prymidon, rufinamid, sultiam, tiagabina, wigabatryna, normetasuksymid, styrypentol)

Część 4 – metody oznaczania leków przeciwdepresyjnych (amitryptylina, dezypramina, doksepina, imipramina, klomipramina, maprotylina, nordoksepina, norklomipramina, nortryptylina, trimipramina, citalopram, demetylocitalopram demetylofluoksetyna, demetylosertralina, demetylowenlafaksyna, duloksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina, mianseryna, mirtazapina, paroksetyna, reboksetyna, sertralina, trazodon, wenlafaksyna)

 

Badania winny zakończyć się opracowaniem raportu podsumowującego walidację poszczególnych metod.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu. informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

Zlecenie realizacji w/w dostaw będzie się odbywało w ramach projektu p.t. „Innowacyjne zestawy chemiczne niezbędne do precyzyjnej detekcji oraz oznaczania poszczególnych substancji w organizmie człowieka z wykorzystaniem technologii HPLC i LCMS” dofinansowywanego na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

 

ALAB laboratoria sp. z o.o., wskazuje, że w postępowaniu mogą wziąć udział:

 • uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.
 • po uzyskaniu pisemnej zgody Województwa Mazowieckiego - innym podmiotom
  niż wymienione w poprzednim punkcie
  .

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie niniejsze nie może być udzielone podmiotom powiązanym z ALAB laboratoria sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

III. Kryteria oceny ofert

Łączna ryczałtowa cena brutto za usługi – 100%;

ALAB laboratoria sp. z o.o. zdecydował o przyjęciu łącznej ceny brutto jako jedynego kryterium oceny ofert z uwagi na stosunkowo niską wartość zamówienia, wysokie wymogi postawione przed Wykonawcami oraz w celu zachowania w jak najwyższym stopniu uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

 

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto wyliczana jest według wzoru:

            Wartość punktowa Łącznej ceny brutto = Cmin/Cn X 100

              Cmin   - cena minimalna brutto

              Cn       - cena oferowana brutto

Waga kryterium – 100%;

 

V. Termin składania ofert. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. Informacja o zamówieniach uzupełniających

 

Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie spółki: Alab laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa lub drogą pocztową (kurierską) na ten sam adres.

 

Termin składania ofert:  do 08 października 2018 r. do godziny 24:00

Decyduje wpływ oferty – wykonawcy decydujący się na przesłanie oferty drogą pocztową lub kurierską ponoszą ryzyko ich niedostarczenia w zakreślonym przez Alab laboratoria sp. z o.o. terminie.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w punkcie 6.5 obowiązujących „Wytycznych” wydanych przez Ministra Rozwoju ogłoszonych w dniu 19 lipca 2017 roku.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, jej strony winny zostać ponumerowane, a całość zamieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią wykonawcy oraz określeniem „usługa przeprowadzenia badań – walidacji wyników”.

 

VI. Termin realizacji umowy

 

Termin realizacji umowy:  usługi realizowane w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy

Miejsce dostawy: Warszawa, ul. Stępińska 22/30

 

VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

 

Nie przewiduje się istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Stawka wynagrodzenia ujęta w ofercie i przeniesiona do umowy obejmuje całokształt kosztów związanych ze świadczonymi usługami.

Oferta winna obejmować definitywne i bezwarunkowe zobowiązanie do realizacji usług.

Nie przewiduje się przedpłat i zaliczek.

W treści zawartej umowy przewiduje się zastrzeżenie kary umownej na wypadek opóźnienia w wydaniu raportu. Kara umowna przysługiwać będzie w kwocie 200,00 złotych za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10.000 złotych.

W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Alab laboratoria Sp. z o.o., wobec wykonawcy może zostać naliczona kara umowna w kwocie 20.000,00 złotych.

 

VIII. Wadium

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

Wadium może być wniesione w:

 • pieniądzu na rachunek bankowy ALAB laboratoria Sp. z o.o. prowadzony przez Credit Agricole pod numerem 79 1940 1076 6600 2581 0000 0000.
 • gwarancjach bankowych, przy czym zobowiązanie gwaranta winno być bezwarunkowe, obejmować minimum 60 dni od dnia terminu składania ofert oraz przewidywać zobowiązanie, na każde pisemne żądanie ALAB laboratoria sp. z o.o., do wypłaty równowartości wadium w wypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych, przy czym zobowiązanie gwaranta winno być bezwarunkowe, obejmować minimum 60 dni od dnia terminu składania ofert oraz przewidywać zobowiązanie, na każde pisemne żądanie ALAB laboratoria sp. z o.o. , do wypłaty równowartości wadium w wypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy;

 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem pod tytułem: „Wadium zapytanie ofertowe z dnia 28 IX 2018

 

Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. wyznaczonego dnia i godziny).

 

ALAB laboratoria Sp. z o.o. zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

 • pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty;
 • innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

 

W sprawach związanych z postępowaniem wszelką korespondencję elektroniczną można kierować na adres: zakupy@alab.com.pl.

 

PLIKI DO POBRANIA :
- ZAPYTANIE OFERTOWE