KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Warszawa, dnia 03 sierpnia 2018 roku


ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA NR 2 ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20 lipca 2018 roku na usługę przeprowadzenia badań – walidacji wyników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach projektu „Innowacyjne zestawy chemiczne niezbędne do precyzyjnej detekcji oraz oznaczania poszczególnych substancji w organizmie człowieka z wykorzystaniem technologii HPLC i LCMS”
Działając na podstawie pkt 6.5.2.16) oraz 17) Wytycznych, w odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego, ALAB laboratoria sp. z o.o. (NIP 5220000217, KRS 0000040890) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stępińskiej 22/30 przedstawia odpowiedzi na postawione pytania oraz informuje o zmianie zapytania ofertowego.


Złożone do treści zapytania ofertowego:


1. Czy istnieją formalne przeciwskazania by przy uzyskaniu najkorzystniejszego kryterium oceny, po przeprowadzonym postępowaniu przedmiot zamówienia został przekazany spółce prawa handlowego?
Nie istnieją – z zastrzeżeniem treści postawionych warunku udziału w postępowaniu.
2. Czy pisemna zgoda Województwa Mazowieckiego udzielana jest Beneficjentowi po zakończonym postępowaniu przetargowym czy wymagane jest jej złożenie przed jej zakończeniem?
Wystąpienie o zgodę nastąpi po zakończeniu postępowania.
3. Czy dysponują Państwo wzorami dokumentów, które wymagane są w procesie przetargowym (np. oświadczenie o braku konfliktu interesów, wzór oferty cenowej i inne)? Jeśli tak to proszę o ich przekazanie.
Zamawiający załącza wzór formularza ofertowego.
Wprowadzona zmiana dotyczy:
Pkt V.
Było:
Termin składania ofert: do 03 sierpnia 2018 r. do godziny 24:00
Jest:
Termin składania ofert: do 06 sierpnia 2018 r. do godziny 24:00
Ujednolicony tekst zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.