KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 30 lipca 2018 roku
 
ZMIANA NR 1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 20 lipca 2018 roku
na usługę przeprowadzenia badań – walidacji wyników  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”
w ramach projektu „Innowacyjne zestawy chemiczne niezbędne do precyzyjnej detekcji oraz oznaczania poszczególnych substancji w organizmie człowieka z wykorzystaniem technologii HPLC i LCMS”
 
Działając na podstawie pkt 6.5.2.16) Wytycznych, w związku z pytaniami do treści zapytania ofertowego, a także w celu sprostowania nieścisłości zapytania, ALAB laboratoria sp. z o.o. (NIP 5220000217, KRS 0000040890) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stępińskiej 22/30 informuje o zmianie zapytania ofertowego.
 
 Wprowadzone zmiany dotyczą: Pkt IV. Było: Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto za pakiet 1 wyliczana jest według wzoru:   Wartość punktowa Łącznej ceny brutto za = Cmin/Cn X 100   Cmin  - cena minimalna brutto    Cn  - cena oferowana brutto Waga kryterium – 100%; Jest: Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto wyliczana jest według wzoru:   Wartość punktowa Łącznej ceny brutto = Cmin/Cn X 100   Cmin  - cena minimalna brutto    Cn  - cena oferowana brutto Waga kryterium – 100%;

 
 
   Pkt V. Było: Termin składania ofert:  do 30 lipca 2018 r. do godziny 24:00 Jest: Termin składania ofert:  do 03 sierpnia 2018 r. do godziny 24:00
 
Pkt V. Było: Dopuszcza się składanie ofert częściowych – obejmujących jeden, większą liczbę lub wszystkie pakiety. Jest: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
Ujednolicony tekst zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.