KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB

ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAPYTANIE OFERTOWE
na sukcesywne dostawy odczynników (6 pakietów)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”
w ramach projektu „Innowacyjne zestawy chemiczne niezbędne do precyzyjnej detekcji oraz oznaczania poszczególnych substancji w organizmie człowieka z wykorzystaniem technologii HPLC i LCMS”


W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu, ALAB laboratoria sp. z o.o. (NIP 5220000217, KRS 0000040890) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stępińskiej 22/30, zwraca się o złożenie i przedstawienie oferty na sukcesywne dostawy odczynników (6 pakietów), zgodnie z treścią załącznika 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wzorce – leki kardiologiczne (CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne 33600000-6 Produkty farmaceutyczne) – pakiet nr 1;
2. Wzorce – leki cytostatyczne (CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne 33600000-6 Produkty farmaceutyczne) – pakiet nr 2;
3. Wzorce – leki przeciwdepresyjne (CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne 33600000-6 Produkty farmaceutyczne)
pakiet nr 3;
4. Wzorce – leki przeciwpadaczkowe (CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne 33600000-6 Produkty farmaceutyczne)
pakiet nr 4;
5. Odczynniki do faz ruchomych do chromatografii (CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne) – pakiet nr 5;
6. Odczynniki do przygotowania próbek (CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne) – pakiet nr 6.

W treści załącznika nr 1 (specyfikacja asortymentowo-ilościowa) wskazano elementy wchodzące w skład poszczególnych pakietów oraz prognozowane ilości poszczególnych pozycji.
Zamawiający gwarantuje wykorzystanie prognozowanych ilości na poziomie nie mniejszym niż 50% (w odniesieniu do wartości każdego z pakietów).

 

II. Warunki udziału w postępowaniu. informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych


Zlecenie realizacji w/w dostaw będzie się odbywało w ramach projektu p.t. „Innowacyjne zestawy chemiczne niezbędne do precyzyjnej detekcji oraz oznaczania poszczególnych substancji w organizmie człowieka z wykorzystaniem technologii HPLC i LCMS” dofinansowywanego na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

ALAB laboratoria sp. z o.o., działając w celu jak najszerszego zastosowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców odstępuje od wskazania szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, co uzasadnione jest również w szczególności tym, że zamówienie ma charakter sukcesywnych dostaw, w przypadku których jakość dostarczonych towarów można ocenić na podstawie załączonych do dostawy dokumentów. Zamówienie w formie dostawy sprawia, że charakterystyka wykonawcy posiada znaczenie mniejsze niż jakość oferowanych dostaw, co w przypadku niniejszego zapytania ma kluczowe znaczenie dla ALAB laboratoria sp. z o.o.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie niniejsze nie może być udzielone podmiotom powiązanym z ALAB laboratoria sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

III. Kryteria oceny ofert


Pakiet 1:
Łączna cena brutto za pakiet 1 – 100%;
Pakiet 2:
Łączna cena brutto za pakiet 2 –
Pakiet 3:
Łączna cena brutto za pakiet 3 – 100%;
Pakiet 4:
Łączna cena brutto za pakiet 4 – 100%;
Pakiet 5:
Łączna cena brutto za pakiet 5 – 100%;
Pakiet 6:
Łączna cena brutto za pakiet 6 – 100%;

ALAB laboratoria sp. z o.o. zdecydował o przyjęciu łącznej ceny brutto jako jedynego kryterium oceny ofert z uwagi na niską wartość zamówienia oraz w celu zachowania w jak najwyższym stopniu uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Zamawiane materiały posiadają rygorystyczne wymogi dotyczące jakości i związanych z jakością parametrów

 


IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Pakiet 1:
Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto za pakiet 1 wyliczana jest według wzoru:
Wartość punktowa Łącznej ceny brutto za pakiet 1 = Cmin/Cn X 100
Cmin - cena minimalna brutto za pakiet 1
Cn - cena oferowana brutto za pakiet 1
Waga kryterium – 100%;

Pakiet 2:
Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto za pakiet 2 wyliczana jest według wzoru:
Wartość punktowa Łącznej ceny brutto za pakiet 2 = Cmin/Cn X 100
Cmin - cena minimalna brutto za pakiet 2
Cn - cena oferowana brutto za pakiet 2
Waga kryterium – 100%;

Pakiet 3:
Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto za pakiet 3 wyliczana jest według wzoru:
Wartość punktowa Łącznej ceny brutto za pakiet 3 = Cmin/Cn X 100
Cmin - cena minimalna brutto za pakiet 3
Cn - cena oferowana brutto za pakiet 3
Waga kryterium – 100%;

Pakiet 4:
Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto za pakiet 4 wyliczana jest według wzoru:
Wartość punktowa Łącznej ceny brutto za pakiet 4 = Cmin/Cn X 100
Cmin - cena minimalna brutto za pakiet 4
Cn - cena oferowana brutto za pakiet 4
Waga kryterium – 100%;

Pakiet 5:
Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto za pakiet 5 wyliczana jest według wzoru:
Wartość punktowa Łącznej ceny brutto za pakiet 5 = Cmin/Cn X 100
Cmin - cena minimalna brutto za pakiet 5
Cn - cena oferowana brutto za pakiet 5
Waga kryterium – 100%;

Pakiet 6:
Wartość punktowa kryterium Łączna cena brutto za pakiet 6 wyliczana jest według wzoru:
Wartość punktowa Łącznej ceny brutto za pakiet 6 = Cmin/Cn X 100
Cmin - cena minimalna brutto za pakiet 6
Cn - cena oferowana brutto za pakiet 6
Waga kryterium – 100%;


V. Termin składania ofert. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. Informacja o zamówieniach uzupełniających


Oferty mogą być składane osobiście w siedzibie spółki: Alab laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa lub drogą pocztową (kurierską) na ten sam adres.

Termin składania ofert: do 15 marca 2018 r. do godziny 24:00

Decyduje wpływ oferty – wykonawcy decydujący się na przesłanie oferty drogą pocztową lub kurierską ponoszą ryzyko ich niedostarczenia w zakreślonym przez Alab laboratoria sp. z o.o. terminie.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych – obejmujących jeden, większą liczbę lub wszystkie pakiety.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w punkcie 6.5 obowiązujących „Wytycznych” wydanych przez Ministra Rozwoju ogłoszonych w dniu 19 lipca 2017 roku.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, jej strony winny zostać ponumerowane, a całość zamieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią wykonawcy oraz określeniem „na sukcesywne dostawy odczynników (6 pakietów) – Pakiet(y) nr _________”.VI. Termin realizacji umowy
 

Termin realizacji umowy: dostawy sukcesywne do dnia 30 września 2018 roku
Miejsce dostawy: Warszawa, ul. Stępińska 22/30
 


VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania


Nie przewiduje się istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Stawki jednostkowe ujęte w ofercie i przeniesione do umowy obejmują całokształt kosztów związanych z dostawami.

W treści zawartej umowy przewiduje się zastrzeżenie kary umownej na wypadek opóźnienia w każdej z dostaw. Kara umowna przysługiwać będzie w kwocie 200,00 złotych za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 1.000 złotych.

W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Alab laboratoria Sp. z o.o., wobec wykonawcy może zostać naliczona kara umowna w kwocie 20.000,00 złotych.

Minimalna wartość dostawy – 500,00 złotych brutto.
 


VIII. Wadium


Pakiet 1:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych.
Pakiet 2:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych.
Pakiet 3:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 400,00 (słownie: czterysta) złotych.
Pakiet 4:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych.
Pakiet 5:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
Pakiet 6:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 750,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) złotych.

W wypadku składania oferty na większą liczbę pakietów, wykonawca obowiązany jest do zsumowania żądanej kwoty wadium i wyraźnego zaznaczenia, których pakietów dotyczy złożone wadium.

Wadium może być wniesione w:

  •  pieniądzu na rachunek bankowy ALAB laboratoria Sp. z o.o. prowadzony przez Credit Agricole pod numerem 79 1940 1076 6600 2581 0000 0000.
  •  gwarancjach bankowych, przy czym zobowiązanie gwaranta winno być bezwarunkowe, obejmować minimum 60 dni od dnia terminu składania ofert oraz przewidywać zobowiązanie, na każde pisemne żądanie ALAB laboratoria sp. z o.o., do wypłaty równowartości wadium w wypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy;
  •  gwarancjach ubezpieczeniowych, przy czym zobowiązanie gwaranta winno być bezwarunkowe, obejmować minimum 60 dni od dnia terminu składania ofert oraz przewidywać zobowiązanie, na każde pisemne żądanie ALAB laboratoria sp. z o.o. , do wypłaty równowartości wadium w wypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy;

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem pod tytułem: „Wadium zapytanie ofertowe z dnia 07 III 2018 – pakiet(y) nr ________".

Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. wyznaczonego dnia i godziny).

ALAB laboratoria Sp. z o.o. zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

  • pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty;
  • innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

W sprawach związanych z postępowaniem wszelką korespondencję elektroniczną można kierować na adres: zakupy@alab.com.pl.

Alab laboratoria Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w formie zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

PLIKI DO POBRANIA :