facebook
KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB

Regulamin strony


Regulamin zawierania drogą elektroniczną umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz tworzenia indywidulanych kont internetowych pacjentów

§1
Definicje
 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin.
 • Internetowy Serwis Pacjenta (dalej jako: „Serwis”) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://alablaboratoria.pl/c402-dla-pacjenta, za pośrednictwem którego Pacjent może dokonać zamówienia Badań realizowanych przez Alab Laboratoria Sp. z o.o.
 • Konto Indywidualne Pacjenta (dalej jako: ,,Konto”) - strona www udostępniona w Serwisie po zalogowaniu, przeznaczona do pobierania informacji o wynikach badań laboratoryjnych.
 • Alab - Alab Laboratoria Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego -Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000040890. Adres: ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, NIP: 5220000217, REGON: 008105218, będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654.).
 • Pacjent- osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Alab.
 • Badanie-świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych realizowanych przez Alab w jednej z jego Placówek, na podstawie zamówienia dokonanego przez Pacjenta za pomocą Serwisu.
 • Placówka- jednostka organizacyjna należąca do Alab, w której Pacjent ma możliwość wykonania zamówionego wcześniej Badania.
 • Zamówienie- oświadczenie woli Pacjenta, stanowiące ofertę zawarcia z Alab, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, umowy o świadczenie zdrowotne.
 • Użytkownik– Pacjent korzystający z Serwisu po zalogowaniu się przy użyciu Loginu i Hasła.
 • Login – adres poczty elektronicznej pacjenta służący do zalogowania się do Serwisu.
 • Hasło - indywidualne hasło dostępu do Serwisu. Alab nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła do Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do Serwisu przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.

§2
Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422 ), a także ustawę Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Określa on rodzaj, zakres i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb korzystania z Serwisu i Konta.
 • Regulamin dostępny jest w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 • W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej.
 • Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 3
Wymogi techniczne

 • W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz Konta stacja użytkowa (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) Pacjenta, powinna spełniać poniższe minimalne wymagania:
  Minimalne wymagania:
  • komputer z procesorem 1.0 GHz
  • 1024 MB pamięci operacyjnej RAM
  • około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
  • dostęp do internetu
  • najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Zalecane wymagania:

  • komputer z procesorem 2.0 GHz lub szybszym
  • 2048 MB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
  • około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
  • dostęp do internetu
  • najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Wymagania systemowe:

  • system operacyjny Microsoft Windows (Vista/7/8/8.1)
  • środowisko Microsoft .NET Framework 4.5 lub nowszy
 • Alab nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 • Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Pacjentem, a Licencjodawcą.
 • Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do następującej rozdzielczości ekranu 1152x864

§4
Polityka Prywatności

 • Pacjent poprzez wypełnienie formularza Rejestracji i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, poz. 1662) przez Alab w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 • Administratorem danych osobowych jest Alab Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30.
 • Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Pacjenta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  • zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez Alab, 
  • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie,
  • dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi,
  • przechowania danych osobowych Pacjenta w bazie Pacjentów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Alab przetwarza dane osobowe Pacjenta w celu realizacji złożonego Zamówienia. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Pacjenta.
 • Wszystkie dane podane przez Pacjenta w trakcie składania Zamówienia oraz dane zawarte w wynikach badań nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 • Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 • Alab zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Pacjenta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz opisanych w art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.
 • Za dodatkową zgodą udzieloną przez Pacjenta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych odnośnie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Alab. Powyższa zgoda obejmuje również otrzymywanie przez Pacjenta newsletter. Pacjent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji (newsletter) poprzez klikniecie linku „rezygnuję”, który będzie dostępny w każdej otrzymanej informacji (newsletter).
 • Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 • W Serwisie wykorzystane są pliki typu Cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 • Alab szyfruje dane wykorzystywane w Serwisie są za pomocą protokołu SSL.
 • Alab nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
 • Alab nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i / lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie Alab prezentuje dla Użytkownika.
 • Alab nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Użytkownika, przez osoby trzecie.

§ 5
Rodzaj i zakres świadczonych usług

 • Za pośrednictwem Serwisu, Alab umożliwia Użytkownikowi zawarcie drogą elektroniczną umowy, o udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonania Badań, które Użytkownik może następnie zrealizować w uprzednio wybranej w procesie składania zamówienia Placówce prowadzonej przez Alab.
 • Spis dostępnych Placówek stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • Za pośrednictwem Serwisu, Pacjent może zalogować się, na indywidualne Konto, w którym znajdować się będą linki do plików stanowiących wyniki badań laboratoryjnych (sprawozdań z badań laboratoryjnych) zamówionych przez Pacjenta.
 • Usługa w ramach korzystania z Konta jest nieodpłatna dla Użytkownika.
 • Alab jest profesjonalnym podmiotem uprawnionym do wykonywania Badań na podstawie uzyskanych zezwoleń. Placówki Alab są wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://alablaboratoria.pl/sklep
 • Szczegółowy wykaz oferowanych Badań oraz cennik dostępny jest pod adresem: https://alablaboratoria.pl/sklep
 • Cennik zawiera wszystkie opłaty, które Pacjent ponosi w związku z dokonanym zamówieniem. Tym samym Alab nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, które nie zostały wskazane w cenniku.


§6
Zamówienia

 • Pacjent może składać zamówienia w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Przed złożeniem pierwszego zamówienia Pacjent jest zobowiązany dokonać bezpłatnej procedury rejestracyjnej w celu utworzenia indywidualnego konta Pacjenta. Procedura ta wymaga uzupełnienia danych, bez ich uzupełniania nie jest możliwe założenie konta koniecznego do złożenia zamówienia na wybrane Badania. Wymagane dane:
  • e-mail – e-mail jest również loginem, który wraz z hasłem będzie umożliwiał zalogowanie się do konta,
  • imię – imię właściciela tworzonego konta,
  • nazwisko – nazwisko właściciela tworzonego konta,
  • PESEL- właściciela utworzonego konta,
  • opcjonalnie telefon komórkowy – telefon komórkowy właściciela tworzonego konta.

Po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej Pacjent otrzyma drogą mailową link aktywujący indywidualne konto Pacjenta.

 • Pacjent składa zamówienie po zalogowaniu się do indywidualnego konta Pacjenta, a następnie poprzez wybranie miejscowości oraz Placówki, w której chce zrealizować Badania. W kolejnym kroku pacjent wybiera Badania, którymi jest zainteresowany. Dodanie Badania do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Badaniem prezentowanym w Serwisie. Pacjent po skompletowaniu całości zamówienia potwierdza je poprzez wybranie przycisku „PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA”. Następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Alab, wybierając przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Alab, Pacjent jest informowany o łącznej cenie za wybrane Badanie. Po złożeniu zamówienia Pacjent dokonuje płatności za Badania za pomocą systemu szybkich płatności Dotpay według opcji dostępnych w systemie.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Pacjenta umowy o świadczenie usług z Alab, polegających na wykonaniu Badań.
 • Po złożeniu zamówienia, Alab przesyła na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Po dokonaniu opłaty za Badanie, Pacjent otrzyma drogą mailową i smsową indywidualny numer zamówienia, który powinien okazać w wybranej przez siebie Placówce chcąc skorzystać z danego Badania.
 • Błędnie złożone lub nieopłacone zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez Pacjenta umowy o świadczenie usług z Alab.
 • Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Alab o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Pacjenta zostaje zawarta umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania Badania. Opłacenie zamówienia powinno nastąpić w przeciągu 48 godzin. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia.

§7
Płatności

 • Wszystkie ceny za oferowane Badania podane w Serwisie są cenami brutto. Informacje o cenach podane w Serwisie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany w Serwisie.
 • Pacjent dokonuje płatności za Badania za pomocą systemu Dotpay (płatność online).
 • Alab nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższej formy płatności.

§8
Korzystanie z Badań oraz odbiór wyników

 • Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez Alab i dokonaniu przez Pacjenta płatności, chcąc zrealizować dane badanie, Pacjent powinien udać się do wybranej Placówki oraz podać indywidualny numer zamówienia, o którym mowa w § 6 Regulaminu.
 • Pacjent ma prawo zrealizować zamówione Badanie w ciągu 14 dni od otrzymania indywidualnego numeru zamówienia.
 • Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:
  • osobiście z Placówki, w której Badania były realizowane, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
  • w formie elektronicznej- pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na Konto i pobraniu wyników badań
 • O badaniach, które nie mogą być odebrane w formie elektronicznej poinformuje Państwa personel punktu pobrań. Informacje o braku dostępności formy elektronicznej wyniku znajdują się również przy opisie badania.

§9
Rozwiązanie umowy

 • Do czasu wykonania Badania, Pacjent ma prawo rozwiązać umowę o wykonanie danego Badania nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania indywidualnego numeru zamówienia oraz bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej https://sklep.alablaboratoria.pl/odstapienie
 • Alab gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o rozwiązaniu od umowy.
 • Usunięcie indywidualnego profilu Pacjenta w Serwisie, następuję w ciągu 30 dni od wysłania droga elektroniczną na adres cs@alab.com.pl, wiadomości z wnioskiem o usunięcie konta.
 • Pacjent ma możliwość złożenia reklamacji.

§10
Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
  • za pomocą formularza znajdującego się na stronie: https://www.alabreklamacje.pl
  • drogą elektroniczną na adresy mailowe Lokalnych Działów Obsługi Klienta, które znajdziecie Państwo pod adresem: www.alablaboratoria.pl/form/pok
  • listownie na adres:
   Alab Laboratoria Sp. z o.o.
   ul. Stępińska 22/30
   00-739 Warszawa
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Pacjenta (imię, nazwisko) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, a także miejscowości, w której pacjent spotkał się z problemem. Reklamacje dotyczące wykonywanych Badań rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. O jej wyniku Pacjent informowany jest listownie/pocztą elektroniczną/ telefonicznie.

§11
Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta nie ma ona zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; Dlatego też w odniesieniu do niniejszego Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się.
 • Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku bez uprzedniej pisemnej zgody Alab jest zabronione.
 • Alab zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie Pacjentowi zakomunikowana. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Serwisu.