KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB
ZAPRASZAMY NA KOMPLEKSOWE BADANIA W KIERUNKU BORELIOZY

ZAPRASZAMY NA KOMPLEKSOWE BADANIA W KIERUNKU BORELIOZY


Borelioza (inne nazwy: krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme)

Krętkowica kleszczowa znana jako borelioza to choroba wywoływana przez zakażenie krętkami z gatunku Borrelia burgdorferi. Krętki te przenoszone są przez kleszcze, dlatego nowe zachorowania odpowiadają cyklowi życia i aktywności tych pajęczaków. Borelioza to najczęściej występująca choroba odkleszczowa. Im dłużej kleszcz jest wbity w skórę żywiciela, tym wyższe ryzyko zachorowania. Zakażenie człowieka lub zwierzęcia następuje wskutek wydzielania śliny oraz zawartości jelita środkowego kleszcza do rany ofiary.

Ślina kleszcza posiada właściwości znieczulające, dlatego ukłucie nie jest dla nas wyczuwalne. Po powrocie z lasu lub łąki należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Do 48 godzin od momentu wbicia się kleszcza w skórę ryzyko zakażenia jest niewielkie, jednak po upływie 72 godzin już gwałtownie wzrasta. Choroba odpowiednio wcześnie wykryta jest całkowicie uleczalna. Stosuje się terapię antybiotykową. Jednak im później zostanie ona zdiagnozowana, tym wyższe zagrożenie dla życia osoby zakażonej.

 

W zależności od stadium zakażenia, borelioza obejmuje różne układy i narządy.

 • stadium 1 (borelioza wczesna miejscowa) rozwiń opis

  Trwa od 3 do 33 dni od ukąszenia. Objawy niespecyficzna infekcja gorączkowa. Charakterystyczny rumień wędrujący występuje na tym etapie u mniej niż 85% pacjentów. W tym stadium czułość badań serologicznych wynosi 40-60%. Wczesne wdrożenie antybiotykoterapii zapobiega wytworzeniu przeciwciał, co ma znaczenie w zapobieganiu zajęciu różnych narządów przez boreliozę.

 • stadium 2 (borelioza wczesna rozsiana) rozwiń opis

  Na tym etapie niestety dochodzi do zakażenia wielu narządów i układów w organizmie. Pojawiają się dolegliwości ze strony ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, układu kostno-stawowego, a także układu krążenia. Wczesna neuroborelioza już w ciągu kilku tygodni od zakażenia powodować może takie schorzenia, jak zapalenie opon mózgowordzeniowych, zapalenie nerwu twarzowego czy innych nerwów czaszkowych. Chory odczuwa bóle głowy, ciągłe zmęczenie, sztywność karku. W przebiegu boreliozy występują nawracające, krótkotrwałe bóle jednego lub kilku stawów niesymetrycznych.

 • stadium 3 (borelioza późna)rozwiń opis

  To stadium choroby następuje po upływie około 6 miesięcy od momentu zakażenia. W rzadkich przypadkach występują podostre encefalopatie, ataksje, niedowłady, zespoły pozapiramidowe, objawy spastyczne, nietrzymanie moczu. Dochodzi do zapalenia mózgu i rdzenia. W płynie mózgowo-rdzeniowym obecne są przeciwciała w klasie IgG. Nieleczona postać stawowa boreliozy prowadzi do nadżerek chrząstek oraz kości, a także przerostu maziówki i odkładania włóknika.

 

DIAGNOSTYKA

                        

 

 • Badania serologiczne - oznaczanie przeciwciał przeciw Boreliozie w klasie IgG/IgM (surowica, PMR) rozwiń opis

      Badania serologiczne oznaczania przeciwciał IgG/IgM są najbardziej wygodnym rozwiązaniem dla rutynowych badań diagnostycznych. Zalecane dotychczas podejście diagnostyczne polegające na wykorzystaniu w pierwszym etapie diagnostyki serologicznej jako metody przesiewowej nie sprawdziło się. Wyniki testu przesiewowego powinny być zweryfikowane testem typu Western Blot. Wysoce wskazane jest rozpoczynanie diagnostyki boreliozy od wykonania testu Western Blot, z ewentualnym uzupełnieniem jego wyników ilościowym oznaczaniem stężenia swoistych przeciwciał. Wynik badania serologicznego zależy od stadium choroby, czasu występowania objawów i ewentualnych terapii antybiotykowych. Pozytywnych wyników badań serologicznych można oczekiwać najwcześniej w 3-4 tyg. od zakażenia. Tak więc wykonywanie badań w kilka dni po kontakcie z kleszczem (np.: w okresie wystąpienia objawów rumienia wędrującego) nie ma uzasadnienia merytorycznego, w przeciwieństwie do intensywnej antybiotykoterapii, która w tym etapie choroby może być jak najbardziej skuteczna.

  Trudności diagnostyczne:

      Wyniki badań serologicznych należy zawsze rozpatrywać razem z obrazem klinicznym. Jeśli wyniki badań serologicznych są niejasne lub nieoznaczone, zaleca się powtórzenie testu w czasie rozwoju choroby (np. po 3-4 tygodniach). Istnieją dane mówiące, że ujemne wyniki serologicznych testów przesiewowych nie wykluczają w 100% możliwości infekcji B. burgdorferi (w teście serologicznym jako antygen stosowane jest zazwyczaj tylko jedno białko krętka – w przypadku gdy nie ma odpowiedzi immunologicznej na ten antygen wynik testu jest ujemny, nawet przy aktywnym zakażeniu!). W tym przypadku zaleca się również wykonanie testu Western Blot, w celu pewnego wykazania seronegatywności. 

 • Testy potwierdzenia - przeciwciała przeciw Boreliozie IgG/IgM met. Western-Blot (surowica, PMR) rozwiń opis

      Test typu Western Blot (lizat krętków rozdzielony elektroforetycznie i przeniesionych na membranę) jest stosowany do odróżniania fałszywie dodatnich od prawdziwie dodatnich i nieokreślonych wyników testów serologicznych, jest także badaniem z wyboru u niediagnozowanych pacjentów leczonych antybiotykami. Western Blot jest badaniem bardziej czułym i specyficznym niż badania serologiczne. Stanowi w chwili obecnej złoty standard diagnostyczny. Dodatni wynik testu Western Blot wskazuje na przebyte lub obecne zakażenie, jeśli wynik testu pozostaje ujemny przy stwierdzonych objawach chorobowych badanie należy powtarzać co 2-4 tyg. Ponieważ odpowiedź immunologiczna na poszczególne antygeny krętka kształtuje się w zależności od zaawansowania klinicznego choroby, w ALAB laboratoria stosowane są testy Western Blot wykorzystujące kilka najpowszechniejszych antygenów pochodzących z kliku genogatunków Boreliozy (antygeny OspA, OspC, p100, VlsE, p39, p58, p18, p41). We wczesnych fazach (rumień wędrujący i neuroborelioza) infekcji stwierdzono wysoką reaktywność antygenu OspC. Razem z p41 białko to jest immunodominującym antygenem wczesnej odpowiedzi (IgM). Z kolei antygeny p100 i p18 są szczególnie dobrymi markerami dla późnej odpowiedzi immunologicznej (klasa IgG). Produkcja przeciwciał anty VIsE jest wykrywana głównie jako odpowiedź późna (IgG), często poprzedzająca typowe markery IgG wymienione powyżej. Przeciwciała przeciwko różnym homologom p18 są także ważne dla wczesnej odpowiedzi IgG i dlatego też odgrywają ważną rolę w diagnostyce wczesnej neuroboreliozy.
      W przypadku podejrzenia klinicznego neuroboreliozy detekcja przeciwciał produkowanych wewnątrzoponowo jest najczęściej wystarczającym dowodem zakażenia. Wymaga to równoległego badania surowicy i płynu mózgowo – rdzeniowego (PMR) w teście przesiewowym. W dwuetapowej procedurze diagnostycznej, uzyskane wyniki pozytywne lub nieoznaczone mogą być potwierdzone w teście Western Blot przystosowanym do wykrywania przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym. Równocześnie wskazane jest wykonanie badania oceniającego szczelność bariery krew-mózg; np. na podstawie wyliczenia stosunków stężeń albumin i IgG w surowicy i PMR.

  Trudności diagnostyczne:

      Negatywny wynik testu potwierdzenia nie może wykluczyć infekcji Borrelia burgdorferi. We wczesnej fazie infekcji możliwe jest, że przeciwciała nie są jeszcze obecne w ilości umożliwiającej wykrycie. Test Western Blot ma swoje wady, najważniejszą wydaje się brak lub niewystarczająca ilość pewnych ważnych diagnostycznie antygenów oraz obecność dodatkowych, mało istotnych diagnostycznie i powszechnie występujących w innych mikroorganizmach antygenów, które zacierają obraz diagnostyczny. W trakcie wykonania testu może dojść do wystąpienia reakcji krzyżowych z przeciwciałami powstającymi na skutek infekcji krętkami kiły (Treponema pallidum), gorączki powrotnej (Borrelia recurrentis, Borrelia duttonii, Borrelia hermsii) lub leptospirami (Leptospira sp.). W przypadku aktywnego zakażenia kiłą, okazjonalnie stwierdzano występowanie przeciwciał przeciw antygenowi p41 B. burgdorferi. Stąd też w przypadku stwierdzenia pozytywnej reakcji tylko dla tego antygenu wskazane jest wykluczenie infekcji kiłą.

 

Diagnostyka zaawansowana - stosowana w przypadku trudności diagnostycznych

 • Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgG/IgM met. Immunoblot rozwiń opis

      Fałszywie ujemne wyniki oznaczania przeciwciał przeciw krętkom mogą być spowodowane tym, że krążące przeciwciała zostały związane przez antygeny (prawdopodobnie bakteryjne) i utworzyły krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Obraz kliniczny najczęściej silnie wskazuje na infekcję krętkiem, pomimo braku jednoznacznego potwierdzenia w wynikach badań. Polskie badania wskazują, że krążące kompleksy immunologiczne w boreliozie wykrywane są nawet w 80% próbek surowic pacjentów podejrzanych o zakażenie, u których nie udało się wykryć przeciwciał standardowymi technikami serologicznymi. Analiza krążących KKI pod kątem obecności przeciwciał przeciwko B. burgdorferi w trudnych diagnostycznie surowicach (u pacjentów z obrazem klinicznym wskazującym na obecność zakażenia krętkiem) może być stosowana jako test uzupełniający w diagnostyce boreliozy. Zalecane jest jednoczesne wykonanie testu typu Western Blot.

 • LTT- metodą ELISPOT rozwiń opis
   • Polega na badaniu limfocytowej odpowiedzi systemu immunologicznego na antygeny bakterii Borrelii.
   • Wynik testu jest dodatni tylko jeśli we krwi pacjenta występują specyficzne limfocyty T Borrelii, które świadczą o tym, że w momencie pobrania krwi, układ odpornościowy był w trakcie zwalczania patogenu.
   • W przypadku zastosowania skutecznego leczenia wynik badania LTT Borrelii będzie ujemny lub wystąpi znaczna regresja wartosci SI (współczynnika stymulacji), przez co wynik testu LTT może stanowić informację o skuteczności leczenia.

   Kiedy wykonać test LTT?

   Test ten uważany jest za bardzo czuły, dlatego ma wskazania do stosowania go w przypadku:

   • podejrzenierozsianej boreliozy przy niepewnych wynikach badań serologicznych,
   • podejrzenie przetrwania boreliozy,
   • kontrola leczenia po zastosowaniu antybotykoterapii
   • podejrzenie nawrotu choroby.

    Przykładowy wynik badania LTT met. ELISPOT:

              
                          

 • Borrelia burgdorferi DNA (metoda PCR) rozwiń opis

      Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) umożliwia poszukiwanie materiału genetycznego danego drobnoustroju w materiale biologicznym. PCR jest metodą bardzo czułą. Materiał genetyczny krętków częściej można wykryć we wczesnej niż późnej boreliozie. Zalecane jest wykonanie badania PCR w przypadkach kiedy pojawiają się trudności w interpretacji badań serologicznych, np.: u chorych o obniżonej odporności, poddanych leczeniu immunosupresyjnemu, jak również we wczesnym stadium choroby. Należy zwrócić bardzo dużą uwagę na prawidłowe dobranie materiału do badania – największą wartość diagnostyczną mają badania wykonane z wycinków skóry pobranych z rumienia wędrującego, płynu mózgowo-rdzeniowego i płynu stawowego; najmniej zaleca się wykonanie tego badania z krwi lub z moczu.

 • Test Borelioza CD57 rozwiń opis

      Test CD57+/CD3- jest wskazany jako pomocniczy w monitorowaniu leczenia oraz w diagnostyce seronegatywnej boreliozy, której objawy są obecne dłużej niż 1 rok. W teście oznaczana jest specyficzna dla boreliozy subpopulacja limfocytów CD57+/CD3-. Uzyskane wartości odzwierciedlają stopień zakażenia. Test nie powinien być wykonywany u dzieci (test opracowano na podstawie badań wykonanych tylko na populacji osób dorosłych).


DIAGNOSTYKA CHORÓB SKOJARZONYCH

Przypominamy, że borelioza to nie jedyna choroba przenoszona przez kleszcze. Szczegółowe badania przeprowadzane u osób z rozpoznaną boreliozą potwierdzają inne choroby odkleszczowe nawet w 10-30% przypadków. Badanie lekarskie i wywiad często okazują się niewystarczające, ponieważ objawy kliniczne zakażeń odkleszczowych są do siebie bardzo podobne.

 • BABESZJOZA rozwiń opis

      Choroba wywoływana przez wewnątrzkomórkowe pierwotniaki Babesia microti przenoszone przez ukąszenie nimfy kleszcza. Rozpoznanie choroby jest ustalane na podstawie identyfikacji pasożyta wewnątrz erytrocytów w grubym lub cienkim rozmazie krwi obwodowej – obecnie złoty standard diagnostyczny. Wyniki badań serologicznych stają się dodatnie w ciągu 2-4 tyg. Obecność przeciwciał typu IgM wskazuje na świeże zakażenie, podwyższone miana przeciwciał IgG obserwuje się w ostrej fazie choroby i w fazie zdrowienia. Podwyższone miana mogą utrzymywać się przez miesiące od ustąpienia objawów. Identyfikacja DNA B. microti w oparciu o metodę PCR jest bardziej czuła niż badanie mikroskopowe – DNA pierwotniaka szybko zanika z krążenia po skutecznym leczeniu, a stwierdzenie obecności wskazuje na aktywną parazytemię. Metoda ta może być wskazana w monitorowaniu przebiegu zakażenia.

 • BARTONELLOZA rozwiń opis

      Zakażenie odzwierzęce przenoszone przez nosicieli (np.: kleszcze) wywołane Gram-ujemnymi bakteriami z rodzaju Bartonella. Bakterie te wywołują zakażenia zwane bartonellozami, które mogą przebiegać w postaci choroby kociego pazura, bakteriemii, zapalenia wsierdzia, naczyniakowatości bakteryjnej lub plamicy wątrobowej. Szczególnie podatne na zakażenia są osoby o obniżonej odporności (zakażeni HIV, chorzy po przeszczepach, z nowotworami, osoby leczone lekami immunosupresyjnymi, itp.). W diagnostyce bartonelloz wykorzystywane są najczęściej: oznaczanie przeciwciał przeciwbakteryjnych oraz techniki biologii molekularnej – analiza technikami PCR (jest czuła i swoista w wykrywaniu patogenów we krwi).

 • ANAPLAZMOZA rozwiń opis

      Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia phagocytophila), Gram-ujemna bakteria zaliczana obecnie do rodzaju Anaplasma to czynnik etiologiczny ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej (HGE). Ludzka anaplazmoza granulocytarna (Human Granululocytic Ehrlichiosis – HGE) jest zoonozą (chorobą odzwierzęcą) przenoszoną przez larwalne i dorosłe osobniki kleszczy. Objawy kliniczne HGE występujące u większości pacjentów to objawy rzekomogrypowe (gorączka powyżej 38°C, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, zapalenie górnych dróg oddechowych, kaszel), nudności, wymioty i (lub) biegunka. Mogą wystąpić: hepatomegalia i (lub) splenomegalia, limfadenopatia, rzadko zapalenie mózgu i rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, jak również łagodnie przebiegające zmiany skórne (wysypki). Osoby zakażone A. phagocytophilum wykazują dość szybką odpowiedź immunologiczną wobec komórek patogena. Przy braku leczenia, wykrywalne stężenia przeciwciał w klasie IgM pojawiają się we krwi już po 3-5 dniach od zakażenia (lub 24 godziny po pojawieniu się pierwszych objawów) i utrzymują się przez następne 30-60 dni. Przeciwciała w klasie IgG pojawiają się około 7-10 dnia od zakażenia, osiągając szczyt stężenia około 14 – 21 dnia i utrzymują się latami. Do diagnostyki i monitorowania zakażenia wykorzystuje się techniki serologiczne, Western Blot, oraz wykrywanie DNA bakterii w materiale biologicznym techniką PCR.

 • BRUCELOZA rozwiń opis

      Bruceloza jest chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez małe, żyjące wewnątrzkomórkowo, pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Brucella. W Polsce głównym czynnikiem etiologicznym brucelozy była w przeszłości Brucella abortus, wywołująca tzw. chorobę Banga. Najczęściej na świecie występuje gorączka maltańska wywoływana przez Brucella melitensis. Bruceloza jest chorobą wielonarządową o szerokim spektrum nieswoistych objawów i dolegliwości. Badania serologiczne są najczęściej stosowaną techniką diagnostyczną.

 • KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) rozwiń opis

      Środkowoeuropejskie kleszczowe zapalenie mózgu (wczesnoletnie kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, odkleszczowe zapalenie mózgu) rozprzestrzenione jest na obszarze od Skandynawii przez kraje Europy aż po Ural. Występuje również Polsce. Choroba wywołana jest przez flawiwirusa z rodziny Togaviridae. Człowiek zakaża się wirusem kleszczowego zapalenia mózgu w czasie żerowania kleszcza. Wirus ten może wniknąć także podczas wtarcia odchodów zakażonego kleszcza, spożycia zainfekowanego mleka i jego produktów. Po 2-28 dniach po zakażeniu w pierwszej fazie choroby występują objawy grypopodobne: gorączka do 38 C, bóle mięśni i stawów oraz nieżyty górnych dróg oddechowych. Ustępują one po około 1-9 dniach i ponownie pojawiają się w II fazie: gorączka do 40 C, zaburzenia świadomości, śpiączka, zaburzenia psychiczne, oczopląs, światłowstręt, bóle i zawroty głowy oraz wymioty. W ciężkim przebiegu choroby obserwuje się objawy zapalenia opon mózgowych i mózgu. Rozpoznanie opiera się na wywiadzie epidemiologicznym (potwierdzenie faktu ukłucia przez kleszcza), objawach klinicznych i wykryciu swoistych przeciwciał w klasie IgM lub wykazaniu wzrostu miana przeciwciał w klasie IgG. W płynie mózgowo-rdzeniowym obserwuje się pleocytozę i zwiększone stężenie białka (od 50 do 200 mg/dl).


MONITOROWANIE LECZENIA

 • Test C6 Lyme rozwiń opis

  Badanie jest serologicznym markerem skuteczności leczenia boreliozy. Wykorzystuje syntetyczny peptyd (tzw. peptyd C6 lub lr6), który reprezentuje najważniejsze, odpowiedzialne za produkcję przeciwciał fragmenty białka krętkowego o nazwie VlsE. Test polega na oznaczeniu stężenia przeciwciał specyficznych dla antygenu VIsE/C6. Zalecane jest trzykrotne wykonanie badania, tj.: w momencie rozpoczęcia antybiotykoterapii, po 6 i 12 miesiącach. Badanie testem C6 Lyme wykonywane jest w surowicy krwi łącznie dla obu klas przeciwciał (IgG i IgM).

 • Test CD57+/CD3-

 • LTT met. ELISPOT

 

Nowe badanie w kierunku boreliozy – Badanie KLESZCZA rozwiń opis

Obecnie  w diagnostyce BORELIOZY sięga  się  po nowe metody jej wykrywania 

Ukąszenie przez kleszcza tylko w 30% przypadków daje widoczne objawy w postaci rumienia wędrującego na skórze. W pozostałych przypadkach borelioza może dawać niespecyficzne objawy przypominające grypę lub nie ma w ogóle objawów w pierwszej fazie zakażenia.

Dlatego dobrym sposobem na skrócenie czasu kosztownej diagnostyki boreliozy jest przebadanie samego kleszcza, który nas ukąsił, aby sprawdzić, czy jest on nosicielem krętka z gatunku Borrelia burgdorferi, a co za tym idzie - czy mógł nas zarazić groźną bakterią.

Celem badania jest wykrycie obecności materiału genetycznego (DNA) Borrelia burgdorferi za pomocą metody Real Time PCR. Badanie metodą Real Time PCR wykazuje dużą czułość i swoistość.

Po dostarczeniu kleszcza do badania w laboratorium rozpoczyna się analiza trwająca  ok. 10  dni roboczych. Po tym czasie  pacjent uzyskuje informację, która pozwala na podjęcie kolejnych decyzji w zależności od uzyskanego wyniku.

Jak zbadać kleszcza? – postępowanie krok po kroku

1. Usuń kleszcza ze skóry oraz  (zabezpiecz go w pojemniku)

tutaj znajdziesz wskazówki  http://pediatria.mp.pl/pierwszapomoc/66747,jak-usunac-kleszcza

2. Dostarcz kleszcza do dowolnego Punktu Pobrań ALAB laboratoria.

Kleszcz przeznaczony do badania może być przechowywany w temperaturze 4°C (do 48 godzin), jeżeli nie jest możliwe dostarczenie kleszcza w tym czasie, materiał należy zamrozić i w takim stanie transportować.

Na czym polega badanie kleszcza?

Badanie kleszcza pozwala potwierdzić bądź wykluczyć obecności materiału genetycznego (DNA) Borrelia burgdorferi u kleszcza wyjętego ze skóry pacjenta.

Nie każdy kleszcz jest nosicielem bakterii Borrelia, dlatego nie każde ukąszenie musi wiązać się z zakażeniem i prowadzić do rozwoju boreliozy.

Należy jednak pamiętać, jak ciężkie i poważne mogą być konsekwencje zakażenia bakteriami Borrelia.

Warto więc jak najszybciej po ukąszeniu uzyskać informację o ryzyku zakażenia, aby móc odpowiednio wcześnie zareagować i w konsultacji z lekarzem zastosować dalszą diagnostykę oraz leczenie.

 

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.

Napisz do nas: info@alab.com.pl

Zadzwoń: 22 349 60 12

Zobacz gdzie można wykonać badania: www.alablabotatoria.pl/punkty

 

LISTA BADAŃ DOSTĘPNYCH W NASZEJ OFERCIE